اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1564%2FSupply-of-raw-materials-and-product-sales-the-result-of-negotiations-at-CHINAPLAS-2019

اشتراک گذاری