اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1602%2FExtended-Integrated-Management-System-Certificates-IMS-and-Energy-Management-System-EMS

اشتراک گذاری