اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1620%2FThe-Commemoration-of-7-October-National-Firefighter-Day-in-Jam-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری