اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1690%2FImprovement-of-C5Cut-Inappropriate-Quality-Jam-Specialists-effort-for-More-Productivity

اشتراک گذاری