اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F172%2FReport-of-Jam-Petrochemical-Complex-Pavilion-in-the-First-Day-of-Petroleum-Gas-Refinery-and-Petrochemical-Exhibition

اشتراک گذاری