اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F174%2FReport-of-the-Second-Day-of-Petroleum-Gas-Refinery-and-Petrochemical-Exhibition

اشتراک گذاری