اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F1837%2FEffective-and-preventive-actions-in-Jam-Petrochemical-Complex-and-Corona-restraint-in-Assaluyeh

اشتراک گذاری