اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F185%2FMonthly-Sympathy-Meeting-of-Jam-Petrochemical-Complex-mangers-supervisors-and-chairman

اشتراک گذاری