اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F189%2FSelecting-Dr-Asadollah-Abbasi-to-incumbency-Ministry-of-Cooperation-Work-and-Social-Welfare-by-Decisive-Vote-of-the-Islamic-Council-Parliament-representatives

اشتراک گذاری