اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F191%2FHolding-Alphabet-Celebration-of-the-first-grade-of-Iran-Zamin-Non-profit-School-of-Jam-Petrochmical-Complex

اشتراک گذاری