اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F203%2FHolding-Educational-Course-of-Safety-and-Fire-Extinguish-for-Staff-Families

اشتراک گذاری