اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F208%2FAccepting-and-Supplying-Jam-Petrochemical-Complex-Shares-on-Investment-Market

اشتراک گذاری