اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F210%2FParticipating-Jam-Petrochemical-Complex-Staff-in-24th-Anniversary-Imam-Khomeini-RA-Improvisation

اشتراک گذاری