اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F212%2FMoney-Loaned-Without-Interest-Fund-of-Jam-Petrochemical-Complex-Staff-Pioneer-in-Asalooyeh-Region

اشتراک گذاری