اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F218%2FGaining-Championship-Place-in-Billiard-and-Snooker-Games-by-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری