اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F228%2FJam-Petrochemical-Complex-Heart-of-Petrochemical-Companies-in-Asaluyeh-Region

اشتراک گذاری