اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F230%2FHolding-4th-Conference-of-Pars-Asaluyeh-Petrochemical-Companies-Managing-Directors

اشتراک گذاری