اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F246%2FMaking-Jam-Petrochemical-Complex-Main-FLARE-TIP-by-Local-Producers

اشتراک گذاری