اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F247%2FHolding-Meeting-of-Baseej-Resistance-Bases-Managers-and-Headquarters-of-Jam-Township

اشتراک گذاری