اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F254%2FRaising-Jam-Petrochemical-Complex-Mountain-Climbing-Group-to-the-Second-Highest-Peak-of-the-Country

اشتراک گذاری