اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F260%2FExtending-Education-Management-ISO-10015-Standard-of-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری