اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F276%2FJam-Petrochmical-Complexin-Place-Assistant-Championship-in-Chess-Games

اشتراک گذاری