اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F278%2FReadiness-to-Supply-Jam-Petrochemical-Complex-Stocks-after-Completing-Information

اشتراک گذاری