اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F280%2FDesigning-and-Making-Tube-Cleaner-EX-Machine-by-Local-Experts-of-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری