اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F281%2FMaking-Opportunity-from-Boycotts-by-Jam-Petrochemical-Complex-Self-Sufficiency-Committee-and-Colleagues-of-Correct-Device-Repairing

اشتراک گذاری