اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F318%2FHolding-the-First-Meeting-of-Educational-Executives-and-Managers-of-Pars-Special-Economic-Zone-PSEZ-Companies

اشتراک گذاری