اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F319%2FAppointing-Mr-Shea-ri-Moghadam-as-CEO-of-Iran-National-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری