اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F320%2FClimbing-Jam-Petrochemical-Complex-Mountain-Climbing-Team-to-Damavand-Peak

اشتراک گذاری