اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F331%2FHolding-Search-Seminar-of-Ziglernata-Catalyst-Hybrid-in-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری