اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F332%2FExecuting-the-First-phase-of-project-for-Instant-and-Continuous-Monitoring-Pollutant-Release-Resource-of-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری