اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F349%2FThere-Was-Held-JAM-Petrochemical-Complex-HSEQ-Maneuver

اشتراک گذاری