اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F350%2FVisiting-Some-of-the-Directors-and-Commanders-of-the-Army-of-the-Guardians-of-the-Islamic-Revolution-from-JAM-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری