اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F352%2FVisiting-a-Group-of-the-Managers-and-Stock-Exchange-Experts-from-JAM-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری