اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F354%2FThe-Managing-Director-s-Congratulation-Message-for-the-Safety-and-Fire-Fighting-Day

اشتراک گذاری