اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F361%2FThere-was-Held-a-Training-Course-for-Preventing-and-Overcoming-Occupational-Burnout-and-Injuries

اشتراک گذاری