اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F363%2FJAM-Petrochemical-Company-Strategy-Preparation-Meeting-with-the-Presence-of-Steering-Committee-Members

اشتراک گذاری