اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F367%2FHolding-Re-Engineering-of-Business-Process-Course-in-JAM-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری