اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F377%2FManaging-Director-Visits-the-Overhaul-Operations-of-JAM-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری