اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F378%2FHolding-Meeting-for-Reviewing-the-Preparation-of-Mission-and-Outlook-Statement-of-JAM-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری