اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F409%2FClosing-Ceremony-of-Futsal-Matches-of-Security-Offices-of-Petroleum-Industry-Companies

اشتراک گذاری