اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F425%2FThe-Second-Photo-Report-of-Overhaul-Operations-in-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری