اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F430%2FAppointing-Jam-Petrochemical-Company-Consultant-and-the-BD-s-and-Managing-Director-s-PA

اشتراک گذاری