اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F437%2FMr-Mohammad-Hashem-Zadeh-s-First-Meeting-with-the-Directors-and-Chiefs-of-Jam-Petrochemical-Complex

اشتراک گذاری