اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F459%2FJPC-aid-on-the-way-to-the-earthquake-affected-areas-of-the-Province-Bushehr

اشتراک گذاری