اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F462%2FJam-Petrochemical-Complex-is-a-Sign-of-National-Pride-Attempt-to-Flourish-JPC-and-Increase-its-Profitability

اشتراک گذاری