اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F472%2FPaying-Attention-to-Human-Force-as-One-of-the-Main-Principles-of-JPC-Managing-Director-and-Board-of-Directors-Policies

اشتراک گذاری