اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F505%2FIntroduction-of-Executive-Manager-of-JPC-Plans-Ideal-Trend-of-Production-in-the-Complex

اشتراک گذاری