اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F515%2FThe-presence-of-Mr-Zanganeh-is-an-opportunity-for-Oil-Ministry-complex

اشتراک گذاری