اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F520%2FEnhancing-Production-Capacity-as-the-First-Priority-of-Jam-Petrochemical-Company

اشتراک گذاری