اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.jpcomplex.ir%2Fen%2Fnews%2F534%2FExpediting-the-Process-of-Phase-II-Project-as-the-Organization-s-Major-Need

اشتراک گذاری